IniciEsportsEl FAQs actualitzat de les noves restriccions al sector esportiu

El FAQs actualitzat de les noves restriccions al sector esportiu

Davant les noves restriccions que ha aplicat el govern de la Generalitat de Catalunya, el document FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19 (24 de desembre de 2021), elaborat per la secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya disposa els següents punts i aclariments que podeu veure a continuació. En quins espais és necessari el certificat Covid, què es considera un gimnàs o sala esportiva o a partir de quina edat cal dur el certificat són alguns dels dubtes que queden totalment aclarits. Aquí totes les preguntes i respostes:

Obertura d’instal·lacions

En quines condicions poden obrir les instal·lacions a l’aire lliure?

Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure al 70% d’aforament i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa.

En quines condicions poden obrir les instal·lacions esportives cobertes?

Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden obrir amb un aforament del 70% i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa (ventilació natural o altres sistemes). També caldrà seguir les condicions d’ús de la mascareta establertes en la normativa catalana i estatal, així com les noves condicions d’accés amb certificat Covid per a persones usuàries de sales i gimnasos.

En quines condicions poden obrir les piscines?

Les piscines poden obrir amb un aforament del 70%, amb l’ús dels vestidors segons les condicions que permet la normativa. A les zones d’aigües o espais ludicotermals inclosos a la mateixa instal·lació l’aforament també és del 70%.

Poden obrir els establiments de restauració de les instal·lacions esportives?

Sí, es permet el servei de restauració als estadis i instal·lacions esportives, complint amb les condicions de l’apartat 4.7 de la present Resolució.

Caldrà presentar el certificat Covid per accedir a les zones de restauració de les instal·lacions cobertes, seguint les condicions que estableix l’apartat 3.4, epígraf 1 i 2.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, es permet servei de restauració, coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració no es permet el consum de begudes ni aliments.

Ús de mascareta

Quines activitats esportives s’han de practicar amb mascareta?

La normativa estatal estableix que és obligatori l’ús de la mascareta en les activitats desenvolupades en espais tancats d’ús públic, a excepció de l’activitat duta a terme en piscines.

Les activitats esportives grupals en instal·lacions esportives cobertes s’han de dur a terme amb mascareta.

Aquesta obligatorietat de l’ús de mascareta no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o un consell esportiu, participin en les competicions universitàries oficials i formin part d’un mateix grup bombolla, així com les activitats de piscina.

Si tinc un certificat mèdic que així ho demostri, puc no fer servir la mascareta a l’interior de gimnasos?

Sí. No cal portar posada la mascareta si es pateix alguna malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la seva utilització o que, per la situació de discapacitat o dependència, la persona no disposi d’autonomia per a treure-se-la o bé tingui alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Cal sempre demostrar-ho mitjançant certificat mèdic. En tot cas, si es practica l’activitat sense mascareta en un espai tancat cal fer-ho de manera aïllada, mantenint la distància de seguretat respecte la resta d’usuaris per prevenir contagis. Preferiblement, però, caldria optar, si és possible, per fer l’activitat a l’aire lliure.

En el cas de persones de risc més vulnerables (amb patologies pulmonars, principalment), es recomana no assistir a classes grupals, o bé fer activitat a l’aire lliure.

Ventilació en espais coberts

Com es garanteix la ventilació en espais coberts?

Es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades que apareixen a l’annex 4 de la Resolució del Departament de Salut.

Horari de tancament

Hi ha un horari concret de tancament al públic de les instal·lacions esportives?

Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 6.00h a les 00.30h.

L’excepció també afecta a les instal·lacions esportives que acullin els esportistes amb consideració de professionals o participin en competicions professionalitzades, així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància i serveis essencials a la instal·lació.

Vestidors

Qui pot fer ús dels vestidors?

Els vestidors poden obrir per a totes les persones usuàries de la instal·lació esportiva. Cal garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Activitat esportiva en grup

Es poden practicar activitats esportives en grup?

Sí. Es poden practicar activitats esportives en grup, tant entrenaments com competicions. No es pot superar el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. Aquesta obligació no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, participin en les competicions universitàries oficials i formin part d’un mateix grup bombolla.

Restricció de mobilitat

Quines limitacions de mobilitat hi ha per a la pràctica esportiva?

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents:

a) Municipis de més de 10.000 habitants que amb dades consolidades fins a 17 de desembre de 2021 presenten un índex d’incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

b) Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l’annex 1, i que figuren relacionats en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial dels municipis relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d’aquests municipis.

Per acreditar el desplaçament de les persones professionals o voluntàries, es pot descarregar el Certificat autoresponsable.

Competicions

Es poden celebrar competicions?

Sí, es poden celebrar totes les competicions esportives a Catalunya, però es recomana, en la mesura del possible, la suspensió de les competicions esportives no professionals.

Quins protocols han de complir les competicions autoritzades?

Les competicions estatals, internacionals i professionals han de seguir els protocols determinats pel Consejo Superior de Deportes, mentre que la resta de les competicions catalanes han de seguir el pla sectorial aprovat pel PROCICAT, així com els protocols de les federacions, dels programes d’esport escolar i de l’esport universitari validats pel Consell Català de l’Esport.

En les competicions que es celebrin en una sala esportiva o gimnàs, és necessari presentar el certificat Covid.

I les competicions populars a l’aire lliure?

En la realització de curses i activitats exteriors s’ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s’estigui fent l’activitat.

Atenent a l’impacte de la mobilitat que representi la competició, quan aquesta comporti el tall de carreteres, i per tal de garantir-ne la seguretat, el CCE, d’acord amb el Departament d’Interior, acordarà les autoritzacions de les peticions realitzades al propi Departament per tal d’evitar concentracions de competicions en un mateix territori i en una mateixa data. En aquest sentit, si es produeix aquest fet, es prioritzarà la competició organitzada per les federacions esportives.

Ús del certificat Covid per a la pràctica esportiva

En quins espais és necessari el certificat Covid per fer pràctica esportiva?

El certificat Covid és necessari per a les persones usuàries dels gimnasos i sales on es practiqui activitat física i/o esportiva, així com al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès.

Què es considera un gimnàs i una sala esportiva?

Són espais de pràctica d’activitat física/esportiva en recinte tancat amb menys alçada que els pavellons (menys de 7 metres, que és l’alçada de referència mínima del PAV1), amb aparells o sense, on es desenvolupen diferents activitats esportives. Es necessita el certificat Covid per accedir a les zones comunes de la instal·lació (vestidors, passadissos, grades, etc.)?

No, únicament han de presentar el certificat Covid els usuaris que accedeixin al gimnàs o a la sala esportiva per fer la pràctica esportiva.

Els menors de 13 anys també han de portar el certificat Covid?

No. Les persones menors de 13 anys no han de presentar el certificat Covid.

Els treballadors dels gimnasos i sales han de presentar el certificat Covid?

No, les persones treballadores d’aquests espais estan exclosos de presentar el certificat Covid quan desenvolupin la seva tasca laboral.

Cal presentar el certificat Covid per accedir a pistes de pàdel, pavellons, piscines cobertes i espais de pràctica a l’aire lliure?

En aquests espais no cal presentar el certificat Covid.

En les competicions que es celebrin en una sala esportiva o gimnàs, és necessari tenir el certificat Covid?

Sí, és necessari tant si s’utilitzen aquests espais per a un entrenament com per a celebrar una competició.

Cal presentar el certificat Covid per accedir a les zones de restauració de les instal·lacions esportives?

Sí, cal presentar-lo per accedir a les zones de restauració de les instal·lacions esportives cobertes, seguint les condicions que estableixen els apartats 3.4 i 4.7 de la present Resolució.

Com s’aconsegueix el certificat Covid?

És un certificat emès per un servei públic de salut, en suport digital o en suport paper, que acredita alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d’alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d’una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d’antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s’ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d’un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l’autoritat competent (certificat de recuperació).

Per obtenir el certificat Covid, cal demanar-lo accedint al web La Meva Salut dins les seccions ‘Informes i resultats’ i de ‘Vacunes i certificat COVID digital UE’.

Com s’ha de fer el control d’accés a les sales i gimnasos, i a les zones de restauració?

Les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d’accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s’hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l’esmentada de control d’accés.

El control d’accés es pot ubicar tant a l’entrada de la instal·lació com a l’entrada de la sala, gimnàs o espai de restauració.

Per dur a terme el control, la persona usuària haurà de presentar el codi QR del certificat COVID digital de la UE. Els responsables d’accés al local el llegiran amb la càmera de la webapp verificacovid.gencat.cat i comprovaran la seva validesa.

A més, a l’entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s’ha de col·locar un cartell on, d’acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s’informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l’accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

Públic en instal·lacions

Com es regula l’accés de públic a les instal·lacions que acullen competicions esportives?

En instal·lacions i equipaments tant a l’aire lliure com en espais tancats s’autoritza un aforament màxim del 70% de l’autoritzat.

En instal·lacions i equipaments en espais tancats, s’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, si bé es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 4. Així mateix, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 3.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000, cal seguir les condicions següents:

a) Instal·lacions i equipaments a l’aire lliure: es fixaran un mínim de tres sectors, en cada un dels quals no es poden superar les 10.000 persones.

b) Instal·lacions i equipaments en espais tancats: es fixaran un mínim de dos sectors, en cada un dels quals no es poden superar les 5.000 persones.

En equipaments coberts i a l’aire lliure els espais sectoritzats han de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració no es permet el consum de begudes ni d’aliments.

En espais tancats i en equipaments a l’aire lliure de més de 10.000 persones, cal seguir les condicions següents:

– Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).

– S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del que s’estableix en l’annex 3 de la Resolució.

Assemblees de les entitats

Les entitats esportives poden celebrar assemblees presencials?

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives de manera presencial. Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

Quan en el desenvolupament d’aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 4 de la Resolució i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 3.

Les entitats esportives poden celebrar assemblees telemàtiques?

Sí, tal com estableix el Decret llei 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19, es poden celebrar assemblees telemàtiques sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals telemàtiques per modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat i dissoldre l’entitat.

Activitats extraescolars

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?

S’autoritzen les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada en totes les etapes educatives.

Per dur-les a terme, cal seguir les indicacions del Pla d’actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu: Extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives i es pot consultar el document de Gestió de casos de Covid-19 en activitats educatives lúdico-esportives.

Ensenyaments esportius

Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport?

En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials, es pot considerar la presencialitat extremant les mesures de protecció amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d’acord amb els criteris d’autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l’estudiantat.

En les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 4 de la Resolució.

I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport?

En els ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) cal aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 i no és necessari reduir la presència de l’alumnat als centres.

Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim especials vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior.

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

+ 25 = 28

Últimes notícies