IniciEsportsLa Generalitat amplia el resum de les restriccions vigents al sector esportiu...

La Generalitat amplia el resum de les restriccions vigents al sector esportiu per contenir la pandèmia de la Covid-19

ESPORTS // La Generalitat de Catalunya ha ampliat d’una forma més clarificadora el  resum de les restriccions vigents al sector esportiu per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. Les noves explicacions responen als següents dubtes: Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure, també estem parlant d’activitat física?.  Durant el cap de setmana, les persones practicants d’activitat física o esportiva poden desplaçar-se a altres municipis per anar a realitzar l’activitat?. Quins/es esportistes poden desenvolupar activitat esportiva o desplaçar-se durant els horaris de confinament nocturn?.  Es pot desenvolupar la prestació de serveis esportius o d’activitat física? Aquestes respostes i d’altres es poden trobar tot seguit.

Es poden realitzar entrenaments?

 

Poden entrenar-se els/les esportistes que tinguin la consideració d’Alt Nivell i Alt Rendiment i els/les esportistes professionals, així com àrbitres i jutges amb vinculació a les competicions autoritzades per la Resolució de referència.

 

El col·lectiu referit d’esportistes pot estar assistit pel personal tècnic necessari i garantir, així, el bon desenvolupament dels entrenaments i la cura dels mateixos.

També poden entrenar-se els/les esportistes que es preparin per a la participació en competicions esportives oficials de caràcter estatal, internacional o professional i tinguin la classificació assolida. En aquest sentit, el club o l’entitat esportiva a què pertanyi l’esportista ha d’acreditar que aquest/a s’està entrenant per a la participació en les indicades competicions o esdeveniments esportius, si així les autoritats ho requereixen.

Per tal d’acollir els entrenaments dels/les esportistes descrits/es en aquest punt, poden romandre obertes les instal·lacions esportives tant de titularitat pública com privada.

Quines són les competicions oficials internacionals, estatals i professionals?

Tenen consideració de competicions oficials estatals aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva estatal corresponent.

Tenen consideració de competicions oficials internacionals aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva internacional corresponent, així com aquelles reconegudes per les mateixes federacions.

Tenen la consideració de competicions professionals aquelles de caràcter estatal qualificades així per la Ley 10/1990, de 15 d’octubre, del deporte, és a dir, Primera i Segona Divisió A de futbol, així com la Lliga ACB de bàsquet.

Què es considera esportista d’alt nivell i d’alt rendiment?

Són esportistes d’Alt Nivell aquells/es que obtinguin aquest reconeixement oficial mitjançant la darrera publicació al DOGC (núm. 8238 d’1 d’octubre) o el mateix BOE, sempre que preservin els beneficis d’aquesta condició. Així mateix, són esportistes d’Alt rendiment els/les que figurin al DOGC dels darrers 3 anys, tinguin beca en centre de tecnificació o certificat pel CSD a petició de la respectiva federació espanyola.

Els/les titulars d’aquesta condició han d’acreditar-la mitjançant el corresponent certificat federatiu o la mateixa publicació en el diari oficial. 

Qui té consideració d’esportista professional?

Són esportistes professionals aquells/es que, amb independència de la competició en la qual participin, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica de l’esport per compte propi o dins de l’àmbit d’organització i direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta norma aquelles persones que només reben la compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.

Nou!–Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure, també estem parlant d’activitat física?

Sí. Per extensió, cal entendre que la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple, senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries. Per tant, es permet desenvolupar qualsevol activitat física i esportiva a l’aire lliure de forma individual, amb convivents (persones que viuen en el mateix domicili) o en grups de màxim sis persones.

Durant el cap de setmana, la pràctica d’activitat física i esportiva a l’aire lliure haurà de desenvolupar-se dins del municipi de residència i podrà realitzar-se amb convivents o en grups de màxim sis persones. En el cas d’accedir a municipis limítrofs mitjançant la pròpia pràctica d’activitat física i esportiva, aquesta haurà de realitzar-se de forma individual o amb convivents.

Nou!–Durant el cap de setmana, les persones practicants d’activitat física o esportiva poden desplaçar-se a altres municipis per anar a realitzar l’activitat?

No. Només es permet el desplaçament a altres municipis limítrofs mentre s’està duent a terme la pròpia pràctica d’activitat física i esportiva, i sempre de forma individual o amb convivents.

Aquesta limitació no és d’aplicació durant la setmana, és a dir, des de dilluns a les 6.00 hores fins a divendres a les 6.00 hores.

Nou!–Quins/es esportistes poden desenvolupar activitat esportiva o desplaçar-se durant els horaris de confinament nocturn?

Ho poden fer els/les esportistes professionals que entrenin o competeixin en competició estatal, internacional o professional.

Als efectes de la Resolució SLT/2700/2020 de 29 d’octubre, tindran la consideració d’esportistes professionals aquells/es que, amb independència de la competició en què participin, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica de l’esport per compte propi o dins de l’àmbit d’organització i direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta norma aquelles persones que només reben la compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.

Al mateix temps, les instal·lacions esportives podran romandre obertes més enllà de l’horari de confinament nocturn quan acullin entrenaments o competicions d’esportistes professionals.

Poden obrir al públic les instal·lacions esportives?

No poden obrir al públic les instal·lacions i els equipaments esportius, així com aquells espais on es desenvolupen activitats fisicoesportives. Si que poden obrir els Centres de Tecnificació i Centres d’Alt Rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius només per acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Poden obrir les instal·lacions esportives fora del centre educatiu (pavellons, piscines, etc.) per a desenvolupar-hi sessions curriculars d’Educació Física durant l’horari lectiu.

 Què es considera Centre de Tecnificació?

 Tenen consideració de Centres de Tecnificació i Alt Rendiment els següents:

  • Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Catalunya (CAR), a Sant Cugat del Vallès
  • Centre de Tecnificació Esportiva Joaquim Blume, a Esplugues de Llobregat
  • Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, a Amposta
  • Centre de Tecnificació Esportiva de Rem, a Banyoles
  • Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre, a la Seu d’Urgell
  • Centre de Tecnificació Esportiva d’Esports d’Hivern, a la Val d’Aran
  • Centre de Tecnificació Esportiva de Ciclisme, a Ripoll
  • Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló
  • BISC de vela, a Sant Adrià de Besòs

També tenen la consideració de Centres de Tecnificació privats aquells expressament reconeguts per les federacions esportives catalanes.

En qualsevol dels casos, poden estar a disposició dels/les esportistes els serveis inclosos i associats en el mateix Centre d’Alt Rendiment o Centre de Tecnificació per a la seva atenció: residència, serveis mèdics, alimentació, fisioteràpia, etc.

Poden obrir els refugis de muntanya?

Els refugis de muntanya, en tant que instal·lacions de suport als serveis d’emergència, poden romandre oberts i prestar el serveis vinculats, tot aplicant la limitació en l’aforament vigent i donant compliment al protocol aprovat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i validat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Les activitats nàutiques tenen alguna restricció?

Les instal·lacions que acullen embarcacions nàutiques han de romandre tancades al públic llevat de la zona d’embarcació o d’atracament d’embarcacions, les quals poden habilitar-se perquè es pugui practicar l’activitat esportiva nàutica a l’aire lliure i de forma individual.

També els són d’aplicació les excepcions previstes per a les instal·lacions esportives pel que fa als/les esportistes i competicions esportives autoritzades. No és aplicable en el cas d’embarcacions recreatives, les quals han de donar compliment a la normativa que els sigui d’aplicació.

Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport?

Tota la docència teòrica dels ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport?

Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveien els seus plans d’organització –i sempre que no haguessin pres ja mesures en aquest sentit. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció amb el dret a l’educació de l’alumnat.

Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim especial vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior.

Tota la docència teòrica dels ensenyaments esportius de caràcter federatiu i anàlegs ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?

Només poden desenvolupar-se les activitats extraescolars de caràcter esportiu quan es facin en el mateix centre educatiu i hi participin alumnes que formen part de la mateixa bombolla educativa. És a dir, alumnat que va a la mateixa classe.

Es pot seguir fent el manteniment de les instal·lacions esportives?

S’autoritza l’activitat mínima imprescindible i necessària per al bon funcionament de la instal·lació esportiva. Per tant, es poden desenvolupar tasques de manteniment a les instal·lacions esportives.

Quina activitat està permesa a les Instal·lacions per a la pràctica esportiva amb animals i hípiques?

Poden desenvolupar-se tasques d’alimentació i el manteniment bàsic de la salut dels animals. En el cas dels cavalls, poden rebre l’atenció i el moviment necessari a càrrec del personal habitual de manteniment de les instal·lacions esportives i dels genets professionals, sempre que sigui viable. En cas que l’estructura del club no permeti assolir la feina esmentada per part del personal habitual, poden fer aquesta tasca els propietaris dels animals. 

Nou!–Es pot desenvolupar la prestació de serveis esportius o d’activitat física?

Sí. Només poden fer-ho aquells/es professionals que estiguin desenvolupant el seu exercici professional centrat en serveis professionals d’entrenament personal dirigit a readaptar, reentrenar i/o reeducar població de caràcter especial, com ara persones grans (tercera edat), persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut, lesions i patologies o similars (diagnosticades i/o prescrites per un metge).

Aquests serveis podran desenvolupar-se en centres d’entrenament, centres de readaptació física, centres de fisioteràpia, centres sociosanitaris o altres centres anàlegs, tal com estableix l’article 6 de la Resolució. La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb la clientela.

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

3 + = 5

Últimes notícies