IniciFutbolEl FAQs de les restriccions al sector esportiu amb l'ús del certificat...

El FAQs de les restriccions al sector esportiu amb l’ús del certificat Covid-19

El document de FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19  i l’infografia sobre l’ús del certificat Covid en la pràctica esportiva, elaborat per la secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya ajuda a entendre millor la nova situació. En quins espais és necessari el certificat Covid,  què es considera un gimnàs o sala esportiva o a partir de quina edat cal dur el certificat són algunes de les moltes preguntes que queden totalment aclarides. Aquí totes les preguntes i respostes:

En quins espais és necessari el certificat Covid per fer pràctica  esportiva? 

El certificat Covid és necessari per a les persones usuàries dels gimnasos i sales on  es practiqui activitat física i/o esportiva.

Què es considera un gimnàs i una sala esportiva? 

Són espais de pràctica d’activitat física/esportiva en recinte tancat amb menys  alçada que els pavellons (menys de 7 metres, que és l’alçada de referència mínima  del PAV1), amb aparells o sense, on es desenvolupen diferents activitats esportives.

Es necessita el certificat Covid per accedir a les zones comunes de la  instal·lació (vestidors, passadissos, grades, etc.)? 

No, únicament han de presentar el certificat Covid els usuaris que accedeixin al  gimnàs o a la sala esportiva per fer la pràctica esportiva.

Els menors de 13 anys també han de portar el certificat Covid? No. Les persones menors de 13 anys no han de presentar el certificat Covid.

Els treballadors dels gimnasos i sales han de presentar el certificat Covid? 

No, les persones treballadores d’aquests espais estan exclosos de presentar el  certificat Covid quan desenvolupin la seva tasca laboral.

Cal presentar el certificat Covid per accedir a pistes de pàdel, pavellons,  piscines cobertes i espais de pràctica a l’aire lliure?

En aquests espais no cal presentar el certificat Covid.

En les competicions que es celebrin en una sala esportiva o gimnàs, és  necessari tenir el certificat Covid? 

Sí, és necessari tant si s’utilitzen aquests espais per a un entrenament com per a  celebrar una competició.

Cal presentar el certificat Covid per accedir a les zones de restauració de les  instal·lacions esportives? 

Sí, cal presentar-lo per accedir a les zones de restauració de les instal·lacions  esportives cobertes, seguint les condicions que estableixen els apartats 8 i 14 de la  present Resolució.

Com s’aconsegueix el certificat Covid?

És un certificat emès per un servei públic de salut, en suport digital o en suport  paper, que acredita alguna de les circumstàncies següents:

 a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la  COVID-19 d’alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

 b) Que la persona titular disposa d’una prova diagnòstica negativa en relació amb la  COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en  les últimes 48 hores en el cas dels tests d’antígens (certificat de prova diagnòstica).

 c) Que la persona titular s’ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos  després d’un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada  vàlida per l’autoritat competent (certificat de recuperació).

Per obtenir el certificat Covid, cal demanar-lo accedint al web La Meva Salut dins les  seccions ‘Informes i resultats’ i de ‘Vacunes i certificat COVID digital UE’.

Com s’ha de fer el control d’accés a les sales i gimnasos, i a les zones de  restauració? 

Les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han  de designar personal per al control d’accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir  com a usuàries, sense conservar les dades que s’hi contenen i sense fer-ne ús per a  cap altra finalitat que l’esmentada de control d’accés.

El control d’accés es pot ubicar tant a l’entrada de la instal·lació com a l’entrada de la  sala, gimnàs o espai de restauració.

Per dur a terme el control, la persona usuària haurà de presentar el codi QR del  certificat COVID digital de la UE. Els responsables d’accés al local el llegiran amb la  càmera de la webapp verificacovid.gencat.cat i comprovaran la seva validesa.

A més, a l’entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona  visible, s’ha de col·locar un cartell on, d’acord amb el model fet públic en la pàgina  web del Departament de Salut, s’informi les persones usuàries de les mesures  previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l’accés al local,  així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

Obertura d’instal·lacions  

En quines condicions poden obrir les instal·lacions a l’aire lliure?  

Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure al 100% d’aforament i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la  normativa.

En quines condicions poden obrir les instal·lacions esportives cobertes? 

Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden obrir amb un aforament del  100% i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa  (ventilació natural o altres sistemes). També caldrà seguir les condicions d’ús de la  mascareta establertes en la normativa catalana i estatal, així com les noves condicions d’accés amb certificat Covid per a persones usuàries de sales i  gimnasos.

En quines condicions poden obrir les piscines? 

Les piscines poden obrir amb un aforament del 100%, amb l’ús dels vestidors segons les condicions que permet la normativa. A les zones d’aigües o espais  ludicotermals inclosos a la mateixa instal·lació l’aforament també és del 100%.

Poden obrir els establiments de restauració de les instal·lacions esportives? Sí, es permet el servei de restauració als estadis i instal·lacions esportives.

Caldrà presentar el certificat Covid per accedir a les zones de restauració de les  instal·lacions cobertes, seguint les condicions que estableixen els apartats 8 i 14 de  la present Resolució.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000  persones, es permet servei de restauració, coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei  de restauració, es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.

Ús de mascareta  

Quines activitats esportives s’han de practicar amb mascareta? 

La normativa estatal estableix que és obligatori l’ús de la mascareta en les activitats  desenvolupades en espais tancats d’ús públic, a excepció de l’activitat duta a terme  en piscines.

Les activitats esportives grupals en instal·lacions esportives cobertes s’han de dur a  terme amb mascareta.

Aquesta obligatorietat de l’ús de mascareta no afecta les activitats esportives on els  participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o un consell esportiu, institucions universitàries oficials i formin part d’un mateix grup  bombolla, així com les activitats de piscina.

Si tinc un certificat mèdic que així ho demostri, puc no fer servir la  mascareta a l’interior de gimnasos? 

Sí. No cal portar posada la mascareta si es pateix alguna malaltia o dificultat  respiratòria que pugui veure’s agreujada per la seva utilització o que, per la situació  de discapacitat o dependència, la persona no disposi d’autonomia per a treure-se-la  o bé tingui alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Cal sempre  demostrar-ho mitjançant certificat mèdic. En tot cas, si es practica l’activitat sense  mascareta en un espai tancat cal fer-ho de manera aïllada, mantenint la distància de seguretat respecte la resta d’usuaris per prevenir contagis. Preferiblement, però,  caldria optar, si és possible, per fer l’activitat a l’aire lliure.

En el cas de persones de risc més vulnerables (amb patologies pulmonars,  principalment), es recomana no assistir a classes grupals, o bé fer activitat a l’aire  lliure.

Ventilació en espais coberts 

Com es garanteix la ventilació en espais coberts? 

Es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades que  apareixen a l’annex 2 de la Resolució del Departament de Salut.

Horari de tancament 

Hi ha un horari concret de tancament al públic de les instal·lacions  esportives?

No hi ha cap horari de tancament.

Vestidors 

Qui pot fer ús dels vestidors? 

Els vestidors poden obrir per a totes les persones usuàries de la instal·lació  esportiva. Cal garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa  vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de  les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Activitat esportiva en grup

Es poden practicar activitats esportives en grup? 

Sí. Es poden practicar activitats esportives en grup, tant entrenaments com  competicions. Es recomana que aquestes activitats no superin el nombre màxim de  deu persones, llevat que es tracti de convivents, per tal d’evitar aglomeracions.

Restricció de mobilitat  

Quines limitacions de mobilitat hi ha per a la pràctica esportiva? No hi ha limitació de mobilitat per a la pràctica esportiva.

Competicions 

Què és i com es crea un grup estable esportiu?

Per a dur a terme la pràctica esportiva col·lectiva de manera segura, cal crear grups  esportius de convivència estables amb l’objectiu de garantir la traçabilitat de  possibles casos i la identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

Poden formar part del grup estable el entrenadors i esportistes que durant la  temporada integraran aquest grup. Es tracta d’un grup de persones que tenen  relació propera i permanent. Això permet que no sigui necessari requerir la distància  física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent  de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable.

Cal incidir en la importància de garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb  la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. També cal prestar molta atenció a  la simptomatogia en les primeres sessions de constitució del grup estable. Es  recomana no barrejar grups estables.

Quines competicions poden celebrar-se?

S’autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya.  Això inclou les competicions de caràcter federat, escolar, universitari i d’altres  tipologies, així com els partits amistosos.

Quins protocols han de complir les competicions autoritzades? 

Les competicions estatals, internacionals i professionals han de seguir els protocols  determinats pel Consejo Superior de Deportes, mentre que la resta de les competicions catalanes han de seguir el pla sectorial aprovat pel PROCICAT, així  com els protocols de les federacions, dels programes d’esport escolar i de l’esport  universitari validats pel Consell Català de l’Esport.

En les competicions que es celebrin en una sala esportiva o gimnàs, és necessari  presentar el certificat Covid.

I les competicions populars a l’aire lliure?

Atenent a l’impacte de la mobilitat que representi la competició, quan aquesta  comporti el tall de carreteres, i per tal de garantir-ne la seguretat, el CCE, d’acord amb el Departament d’Interior, acordarà les autoritzacions de les peticions  realitzades al propi Departament per tal d’evitar concentracions de competicions en  un mateix territori i en una mateixa data. En aquest sentit, si es produeix aquest fet,  es prioritzarà la competició organitzada per les federacions esportives.

Públic en instal·lacions 

Com es regula l’accés de públic a les instal·lacions que acullen  competicions esportives?

L’aforament en aquestes instal·lacions és del 100% tant si són cobertes com a l’aire  lliure.

  1. En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000, cal  seguir les condicions següents:

a) Instal·lacions i equipaments a l’aire lliure:

Es fixaran un mínim de tres sectors, en cada un dels quals no es poden superar les  10.000 persones.

b) Instal·lacions i equipaments en espais tancats:

Es fixaran un mínim de dos sectors, en cada un dels quals no es poden superar les  5.000 persones.

c) En aquests equipaments coberts i a l’aire lliure, els seus espais sectoritzats han  de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys. L’accés del públic,  preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

d) El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts  i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de  restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.

e) Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha  de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la  mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les  sortides).

f) S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les  aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del  que s’estableix en l’annex 1 de la Resolució.

2. En instal·lacions cobertes de menys de 10.000 espectadors, cal seguir les  indicacions següents:

a) Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha  de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la  mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les  sortides).

b) S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les  aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del  que s’estableix en l’annex 1 de la Resolució.

Assemblees de les entitats 

Les entitats esportives poden celebrar assemblees presencials?

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives de manera presencial,  amb un aforament del 100%.

Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general,  d’entitats de base associativa de manera presencial, s’ha de garantir específicament  la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions  tèrmiques d’edificis.

Quan en el desenvolupament d’aquestes activitats es puguin concentrar més de  1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les  condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 de la  Resolució i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment  de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

Les entitats esportives poden celebrar assemblees telemàtiques? Sí, tal com estableix el Decret llei 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen  determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a  conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19, es poden celebrar  assemblees telemàtiques sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació,  si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En  cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals telemàtiques per  modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar  la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat i dissoldre l’entitat.

Activitats extraescolars 

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars? 

S’autoritzen les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport  escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o  privada en totes les etapes educatives.

Per dur-les a terme, cal seguir les indicacions del Pla d’actuació per a les activitats  educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu: Extraescolars, de  lleure, socioeducatives i esportives i es pot consultar el document de Gestió de  casos de Covid-19 en activitats educatives lúdico-esportives.

Ensenyaments esportius 

Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de  l’Activitat Física i l’Esport? 

En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i  escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran  seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques  presencials, es pot considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de  l’aforament autoritzat, i havent d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al  Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d’acord amb els criteris d’autonomia  acadèmica i per a la millor prestació del servei a l’estudiantat.

En les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de  ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 de la Resolució.

I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport? 

En els ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i  ensenyaments de règim especial) cal aplicar les mesures d’ensenyament previstes  als seus plans d’organització del curs 2020-2021 i no és necessari reduir la  presència de l’alumnat als centres.

Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim  especials vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior.

ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

87 + = 93

Últimes notícies